Huishoudelijk reglement LWTZ

Reglement als bedoeld in artikel 16 van de statuten van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)

Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 24-04-2023.

 1. Dit sectiereglement is van toepassing op de sectie genaamd: Landelijke Werkgroep Transplantatie Zorg (LWTZ).
 2. De leden van de sectie zijn gehouden onderstaande bepalingen na te leven. De inhoud van de bepalingen is vastgesteld door de algemene vergadering van de vereniging.

Begripsbepalingen

Artikel 1.

 1. In dit reglement hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

        algemene vergadering betekent de algemene vergadering van de vereniging en een vergadering van dit orgaan.

        bestuur betekent het bestuur van de vereniging.

        huishoudelijk reglement betekent het huishoudelijk reglement van de vereniging.

        leden betekent leden van de vereniging, tenzij anders vermeld.

        lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de vereniging, tenzij anders vermeld.

        schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht per brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

        sectie betekent een onderdeel van de vereniging in de vorm van een sectie, in dit geval Landelijke Werkgroep Transplantatie Zorg.

        sectiebestuur betekent het bestuur van de sectie.

        sectieleden betekent de leden van de sectie.

        sectievergadering betekent de vergadering van sectieleden en een vergadering van dit orgaan.

        statuten betekent de statuten van de vereniging.

        vereniging betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Transplantatie Vereniging, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40205058.

 1. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’ alsmede ‘hen’ of ‘die’ voor transgender personen. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’ alsmede ‘hen’ of ‘hun’ voor transgender personen.

Doel sectie

Artikel 2.

De sectie heeft ten doel:

 1. Het verenigen van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en overige zorgprofessionals die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatie zorg en verbetering van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.
 2. het uitvoering geven aan de doelstelling van de vereniging op het niveau van de sectie,

een en ander met in achtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement en in lijn met het beleid van de vereniging.


Lidmaatschap sectie

Artikel 3.

 1. Ieder lid kan zich aanmelden als sectielid.
 2. Aanmelding als sectielid geschiedt bij aanvang van het lidmaatschap of tijdens het lidmaatschap door aanmelding via de website van de vereniging.
 3. Toelating tot de sectie geschiedt op het moment van toelating tot het lidmaatschap of – indien aanmelding als sectielid geschiedt tijdens het lidmaatschap – met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanmelding is ontvangen.

Beëindiging lidmaatschap sectie

Artikel 4.

 1. Het lidmaatschap van een sectie eindigt door:
 2. schriftelijke opzegging door het sectielid voor 1 december via het secretariaat van de verenigingbeëindiging zal alsdan plaatsvinden per eenendertig december van het jaar van opzegging;
 3. schriftelijke opzegging door het sectiebestuur indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap van de sectie te laten voortduren; opzegging van het lidmaatschap van de sectie door het sectiebestuur doet het lidmaatschap van de sectie met onmiddellijke ingang eindigen; tegen het besluit tot opzegging door het sectiebestuur is beroep mogelijk bij de sectievergadering;
 4. voor wat betreft leden: beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
 5. Het sectiebestuur is verplicht om het bestuur op de hoogte te stellen van een voorgenomen opzegging als bedoeld in lid 1 sub b. (opzegging door het sectiebestuur) van dit artikel.
 6. Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld een bemiddelende rol te spelen in het geval dat sprake is van een voorgenomen opzegging als bedoeld in lid 1 sub b. van dit artikel.

Sectiebestuur

Artikel 5.

 1. Het sectiebestuur is verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan de in artikel 24 van het huishoudelijk reglement omschreven taken.
 2. De sectieleden benoemen uit hun midden een sectiebestuur dat uit ten minste twee sectieleden bestaat, een en ander met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald in artikel 6 en artikel 7. Het sectiebestuur bestaat tenminste uit een voorzitter en een secretaris.
 3. Een sectiebestuurder wordt als zodanig benoemd voor een periode van vijf jaar. Een sectiebestuurder is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een termijn van vijf jaar. Een sectiebestuurder komt na het verstrijken van diens herbenoemingstermijn als hiervoor in dit artikel omschreven pas opnieuw voor een benoeming als sectiebestuurder (en een eventuele aansluitende herbenoeming) in aanmerking na het verstrijken van een periode van vijf jaar.
 4. Een sectiebestuurder defungeert door:
 5. het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
 6. het eindigen van zijn lidmaatschap van de sectie;
 7. zijn vrijwillig ontslag;
 8. ontslag door de sectievergadering;
 9. indien en zodra hij wordt benoemd als sectiebestuurder van een andere sectie;
 10. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
 11. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.
 12. Indien één of meer sectiebestuurders ontbreken, vormen de overgebleven sectiebestuurders een bevoegd sectiebestuur. In vacatures dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, te worden voorzien. Indien alle sectiebestuurders ontbreken, zal de sectievergadering onverwijld nieuwe sectiebestuurders benoemen op voordracht van het bestuur.
 13. Elke sectiebestuurder kan te allen tijde door de sectievergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen negentig dagen wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

Kandidaatstellingsprocedure sectiebestuur

Artikel 6.

 1. Vacatures in het sectiebestuur – ook in geval van een herbenoeming – worden tenminste per mailbericht en via de website van de vereniging aan de sectieleden bekend gemaakt. De bekendmaking gaat vergezeld van een aankondiging van de termijnen betrekking hebbende op het stellen van kandidaten om in de vacature(s) te voorzien.
 2. Naast het sectiebestuur is ieder sectielid gerechtigd om kandidaten te stellen. Een sectielid kan ook zichzelf kandideren, mits het sectielid tevens lid is van de vereniging.
 3. Ten aanzien van de kandidaatstelling geldt voor iedere kandidaat-sectiebestuurder dat hij verklaart dat hij niet betrokken is (geweest) in een strafrechtelijke- of tuchtrechtelijke procedure die op enigerlei wijze verband houdt met zijn beroepsmatig handelen, waarbij aan hem een maatregel is opgelegd die een beperking van de beroepsuitoefening inhoud en waarbij geen berisping is opgelegd.
 4. Kandidaten kunnen binnen de aangekondigde termijn schriftelijk worden aangemeld bij het sectiebestuur onder de volgende bepalingen:
  – de aanmelding bevat – naast het bepaalde in lid 3 – een schriftelijke verklaring van de betreffende kandidaat waaruit blijkt van diens instemming met de kandidaatstelling dan wel een bereidstellingsverklaring als het betreffende sectielid zichzelf kandidaat heeft gesteld;
  – er dient duidelijk te worden vermeld voor welke functie binnen het sectiebestuur (bijv. voorzitter) het betreffende sectielid zich beschikbaar stelt;
  – ten aanzien van alle voordrachten geldt dat deze vergezeld gaan van een document waaruit blijkt van de personalia en het curriculum vitae van de betreffende kandidaat.
 5. Een kandidaatsstelling die niet voldoet aan de vereisten uit dit artikel wordt door het sectiebestuur aan de afzender geretourneerd
 6. Door het sectiebestuur wordt zorg gedragen voor het opstellen van een lijst waarop alle kandidaten staan vermeld die zijn gesteld met inachtneming van hetgeen hiervoor in dit artikel staat vermeld.

Stemprocedure

Artikel 7.

 1. Ieder sectielid dient in de gelegenheid te worden gesteld om deel te nemen aan de stemming over de benoeming van de sectiebestuurders.
 2. Ieder stemgerechtigd sectielid kan per vacature ten hoogste één stem uitbrengen. Het uitbrengen van meer dan één stem, bijvoorbeeld door het aankruisen van meer dan één kandidaat op het stemformulier maakt de uitgebrachte stem ongeldig. Iedere toevoeging die op het stemformulier wordt aangebracht maakt de uitgebrachte stem eveneens ongeldig (en daarmee geacht niet te zijn uitgebracht). Ook blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien de sectievergadering daartoe besluit wordt schriftelijk gestemd, waarbij zich de volgende mogelijkheden kunnen voordoen:
  a. enkelvoudige kandidatuur voor één vacature:
  De betreffende kandidaat wordt in stemming gebracht en is in de betreffende vacature benoemd indien hij meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft weten te verwerven.
  b. meer kandidaten voor één vacature:
  Er vindt direct stemming plaats tussen alle gestelde kandidaten. Krijgt een kandidaat meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt hij in de vacature benoemd. Krijgt niemand een gewone meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hadden verworven; indien niet bepaald kan worden welke twee kandidaten bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verworden (een gelijk aantal stemmen voor nummer twee en “drie”), dient een tussenstemming hierover uitsluitsel te geven.
  c. meer kandidaten voor meerdere vacatures:
  De vacatures worden achtereenvolgens een voor een in stemming gebracht door herhaalde toepassing van het bepaalde in lid 3 sub b. Van benoemd verklaarde kandidaten komt een eventuele kandidaatstelling voor de overige vacatures te vervallen.
 4. Voor de vacatures die niet overeenkomstig het bepaalde in lid 3 worden vervuld, dient de kandidaatstellings- en benoemingsprocedure opnieuw te worden doorlopen.
 5. De uitslag van de telling is openbaar voor de sectieleden.

Vergaderingen en besluitvorming van sectiebestuur

Artikel 8.

 1. Het sectiebestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. Het sectiebestuur komt tevens bijeen op verzoek van het bestuur.
 2. Iedere sectiebestuurder heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van het sectiebestuur wordt geplaatst.
 3. Vergaderingen van een sectiebestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door de voorzitter van het sectiebestuur. Vergaderingen van het sectiebestuur kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
 4. Het sectiebestuur streeft ernaar dat besluiten zoveel mogelijk in consensus worden genomen. In het geval dat dat niet mogelijk is, wordt het besluit in stemming gebracht.
 5. In vergaderingen van het sectiebestuur kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van de sectiebestuurders aanwezig is. Een sectiebestuurder kan zich in de vergadering van het sectiebestuur niet laten vertegenwoordigen.
 6. Iedere sectiebestuurder heeft één stem. Blanco stemmen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 7. Het sectiebestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de sectiebestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen.

Coördinatie en ondersteuning vanuit de werkorganisatie

Artikel 9.

 1. De sectie kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van het ondersteunend bureau dat onderdeel is van de werkorganisatie van de vereniging. Het sectiebestuur is binnen de werkorganisatie verantwoordelijk voor de afstemming van de activiteiten, belangen en standpunten van de sectie met andere secties en met de ac­tiviteiten, belangen en standpunten van de overige organen binnen de vereniging.
 2. Het sectiebestuur rapporteert aan het bestuur van de vereniging over zaken die afstemming binnen de vereniging behoeven. De ver­antwoordelijkheid voor de voortgang binnen de sectie op eigen dossiers ligt bij de sectie zelf. Daarnaast heeft het sectiebestuur periodiek overleg met het bestuur over de activiteiten en de financiële situatie van de sectie.
 3. De ondersteuning vanuit de werkorganisatie van de vereniging wordt bekostigd uit de centrale begroting.
 4. De sectie kan bij het bestuur een verzoek indienen voor meer ondersteuning vanuit de werkorganisatie. Dit geschiedt op basis van basis van het jaar­plan en de begroting van de sectie, gebaseerd op reële bedragen.
 5. Uitbesteding van werkzaamheden en tijdelijke inhuur van personeel verloopt altijd via het bestuur.
 6. De wijze en mate van ondersteuning vanuit de werkorganisatie wordt in een jaarlijkse afspraak door het sectiebestuur met het bestuur vastgelegd.

Sectievergadering. Bijeenroeping en toegang sectievergadering

Artikel 10.

 1. De sectie kent een sectievergadering waarvan alle sectieleden deel uitmaken. De sectievergadering komt zo dikwijls bijeen als dat door het sectiebestuur nodig wordt geacht.
 2. De sectievergaderingen worden bijeengeroepen door het sectiebestuur, rekening houdend met de beleidscyclus van de vereniging. De oproeping vindt schriftelijk plaats aan de (email)adressen van de sectieleden volgens het ledenregister van de vereniging. De termijn van oproeping bedraagt ten min­ste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergade­ring niet meegerekend.
 3. Bij de oproeping worden de op de sectievergadering te be­hande­len onder­werpen vermeld, rekening houdend met de beleidscyclus van de vereniging.
 4. Toegang tot de sectievergadering hebben alle sectieleden, de directeur, en de bestuurders van de vereniging. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de sectievergadering.
 5. Het sectiebestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de sectieleden een sectievergadering bijeen te roepen, onder opgave van redenen. In het laatste geval is het sectiebestuur gehouden deze vergadering binnen één maand na indiening van het verzoek te beleggen, tenzij een langere termijn wordt verlangd. Indien het sectiebestuur binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek tot bijeenroeping van de sectievergadering, zijn de sectieleden die om de sectievergadering hebben verzocht, gerechtigd zelf deze sectievergadering te beleggen en de sectieleden daartoe op te roepen op de wijze waarop het sectiebestuur volgens dit reglement een sectievergadering bijeenroept. De daaraan verbonden kosten komen ten laste van de sectie.

Stemrecht en besluitvorming sectievergadering

Artikel 11.

 1. In sectievergaderingen hebben alle sectieleden stem­recht. Ieder zodanig stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen. Ieder stemgerechtigd sectielid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd sectielid.
 2. 2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge­bracht.
 3. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
 4. De sectievergaderingen worden geleid door de voor­zit­ter van het sectiebestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één van de andere sectiebestuur­ders door het sectiebestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voor­ziet de sectievergadering daarin zelf.
 5. Van het verhandelde in elke sectievergadering worden door of namens een door de voorzitter van de betreffende sectievergadering daartoe aange­wezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden door de voorzitter en notulist van de betreffende sectievergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de sectieleden gebracht.
 6. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigd sectieleden, ook al zijn deze niet in een sectievergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het sectiebestuur geno­men, dezelfde kracht als een besluit van de sectievergadering.
 7. In geval van een digitale ledenraadpleging binnen de sectie, maakt het sectiebestuur zoveel mogelijk gebruik van de hiervoor aanwezige mogelijkheden binnen het werkorganisatie van de vereniging. Het sectiebestuur draagt daarbij zorg voor een adequate informatievoorziening en stelt een redelijke termijn zodat de sectieleden tot een afgewogen oordeel kunnen komen. Tevens stelt het sectiebestuur de sectieleden in staat digitaal vragen te stellen.

Bevoegdheden van de sectievergadering

Artikel 12.

 1. Aan de sectievergadering komen de volgende bevoegdheden toe:
 2. het goedkeuren van het jaarplan van de sectie;
 3. het goedkeuren van de sectiebegroting;
 4. het inzien van de verantwoording van de sectie;
 5. het benoemen, schorsen en ontslaan van de sectiebestuurders.
 6. Indien een aanvaardbare sectiebegroting uitblijft, kan het bestuur aanwijzingen geven of de sectiebegroting zelf vaststellen.

Financiën

Artikel 13.

 1. Het bestuur bepaalt jaarlijks op welke wijze het sectiebestuur verantwoording aan het bestuur aflegt over de besteding van het budget dat aan de sectie ter beschikking is gesteld.
 2. Uiterlijk op een door het bestuur aan te geven datum legt het sectiebestuur het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar voor aan de sectievergadering. Het jaarplan en de begroting worden door het sectiebestuur aan de sectieleden ter goedkeuring voorgelegd, waarbij de sectieleden in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen dan wel hun mening te geven over de inhoud van die documenten.
 3. Het sectiebestuur is belast met het opstellen en aanleveren van de begroting aan het bestuur. De penningmeester fungeert tevens als eerste aanspreekpunt inzake de financiën van de sectie voor het bestuur. Het bestuur besluit op basis van het door de sectievergadering goedgekeurde jaarplan en begroting welk budget aan de sectie wordt toegekend.
 4. De administratie van het geldelijk beheer van de sectie wordt uitgevoerd door de penningmeester.
 5. Het sectiebestuur rapporteert aan het bestuur over het financiële reilen en zeilen binnen de sectie. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat de begroting van de sectie wordt overschreden, wordt dit door het sectiebestuur gemeld aan het bestuur.
 6. Als een sectie haar financiële huishouding niet op orde heeft, kan het bestuur de uitbetaling van gelden – ongeacht de eerdere afspraken die hierover met de sectie zijn gemaakt – opschorten. Het bestuur neemt in dat geval passende maatregelen met als doel te komen tot een inzichtelijke en verantwoorde financiële situatie rondom de sectie. Als de situatie is genormaliseerd, worden de speciale maatregelen weer opgeheven.

Commissies

Artikel 14.

 1. Commissies die taken verrichten ten behoeve van de sectie worden ingesteld door het sectiebestuur.
 2. De taken en de bevoegdheden van de commissies, de wijze van benoeming van de leden van een commissie alsmede bepalingen omtrent het functioneren daarvan, worden bepaald door het sectiebestuur.

Verantwoording

Artikel 15.

 1. Het sectiebestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over de besteding van het budget dat aan de sectie ter beschikking is gesteld, op de wijze zoals door het bestuur wordt bepaald.
 2. De voorzitter van het sectiebestuur legt jaarlijks verantwoording af ten aanzien van het handelen van het sectiebestuur aan de sectievergadering tijdens de jaarvergadering van de sectie.
 3. De voorzitter van het sectiebestuur legt desgevraagd verantwoording af in de vergaderingen van het bestuur ten aanzien van het reilen en zeilen binnen de sectie.
 4. Indien de voorzitter van het sectiebestuur niet in de gelegenheid is tot het afleggen van verantwoording dan wordt deze taak vervuld door een van de andere sectiebestuurders.

Wijziging en vaststelling sectiereglement

Artikel 16.

 1. De algemene vergadering stelt – op voorstel van het bestuur – het sectiereglement vast. Wijziging van dit reglement vindt plaats op dezelfde wijze.

Slotbepaling

Artikel 17.

In geval van geschillen beslist het bestuur over de uitleg van dit reglement en beslist in die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten.


Download het reglement.