Stemmen hernieuwde statuten NTV

Volmacht formulier

Tijdens de ALV op woensdag 14 juni a.s. in Groningen wordt opnieuw gestemd op de hernieuwde statuten van 2022 van de NTV. Indien u daarbij niet aanwezig kunt zijn, dan vragen wij u om een ander lid dat wél aanwezig is te machtigen om namens u te stemmen. De statuten bepalen dat een lid maar voor één ander lid mag stemmen op basis van een volmacht.

Indien u onverhoopt een volmacht geeft aan een lid dat reeds een volmacht van een ander lid heeft ontvangen, dan kan er mogelijk geen besluit worden genomen omdat het vereiste aantal leden dat nodig is voor een stemming, niet wordt gehaald. Om te voorkomen dat we geen besluit tot statutenwijziging kunnen nemen, vragen wij u om het bestuur te machtigen om uw volmacht aan een ander lid te geven mocht dat nodig zijn.  U moet dan wel aangeven of u vóór of tegen het voorstel tot statutenwijziging stemt.

Ondergetekende:

te dezen handelend als stemgerechtigd lid van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Transplantatie Vereniging, statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 2011 VH Haarlem, Wilhelminastraat 13 ZW, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40205058, hierna te noemen: de Vereniging,

verklaart bij deze volmacht te geven aan:

hierna te noemen: Gevolmachtigde,

om namens Ondergetekende stem uit te brengen in de algemene vergadering van de Vereniging te houden op woensdag 14 juni 2023 om 17.00 uur in de Oosterpoort te Groningen, ten aanzien van het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten.