Privacy statement

Privacy statement

Mei 2018

In dit privacy statement is opgenomen op welke wijze de Nederlandse Transplantatie Vereniging persoons­gegevens van haar leden verwerkt.

Nederlandse Transplantatie Vereniging (hierna te noemen: NTV) is gevestigd aan de Wilhelminastraat 13 zwart, te Haarlem ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40205058.

De NTV is een vereniging van transplantatie professionals die zich ten doel stelt het kwalitatief en wetenschappelijk op een zo hoog mogelijk peil brengen van de transplantatiegeneeskunde en de belangstelling hiervoor en de kennis hieromtrent zoveel mogelijk te bevorderen en te verbreiden.

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u als lid van de NTV verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens:

 • Titels
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • (Medisch) specialisme(n)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Privéadres, huisnummer, huis toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer privé
 • E-mail privé
 • Organisatienaam/instituut
 • werkadres, huisnummer, huis toevoeging
 • Postcode
 • Werkplaats
 • Land
 • Telefoonnummer werk
 • E-mail werk
 • Uniek lidmaatschapsnummer
 • BIG nummer
 • Aanvang lidmaatschap
 • Post adres
 • Inloggegevens website
 • Betalingen contributie
 • Pasfoto (niet verplicht)

De NTV zal de persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • Om met u een lidmaatschapsrelatie te kunnen aangaan
 • Om het verlenen van (individuele) dienstverlening en het in staat stellen om u de diensten te kunnen aanbieden op grond van het lidmaatschap van de NTV en waar van toepassing facturen te kunnen sturen voor die diensten
 • Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging
 • Om contact met u te kunnen onderhouden
 • Om op te nemen in de ledenlijst in het besloten deel van de NTV website
 • Om te verstrekken aan derden, zie ook onder punt 2
 • Om informatie omtrent diensten van de NTV of uit naam van de NTV toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld een (digitale) nieuwsbrief
 • Voor archief- en statistische doeleinden
 • Voor het beveiligen van de website

Het verstrekken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de NTV. Indien u de persoonsgegevens niet verstrekt, dan is het niet mogelijk om lid te worden van de NTV.

 1. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NTV uw persoonsgegevens verwerkt. Deze derden zijn verwerkers van de NTV en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de NTV en voor geen enkel ander doel. 

Derde partijen die voor de NTV gegevens verwerken:

 • Van Gijtenbeek secretariaatszaken en congresbegeleiding (secretariaat NTV)
 • MEDonline (website beheer)
 • Medinfo (congresapp, applicatie beheer)
 • GAIA (accreditatie beheer)
 • Oasis (archief beheer)
 • Transplant library

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeen­komst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte met uitzondering van het nieuwsbrievenprogramma MailChimp, hetgeen is vastgelegd in een Data Processing Agreement.

 1. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NTV bij wet verplicht is om te doen. Daarna worden uw persoonsgegevens, althans een deel daarvan, bewaard voor historische-, wetenschappelijke en statistische doeleinden.

 1. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De NTV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons­gegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

De NTV heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Binnen de NTV kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door (bureau)medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. De medewerkers hebben een geheimhoudings­plicht.

 1. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

De NTV kan dit privacy beleid, conform de daarvoor geldende regeling/procedure binnen de NTV, van tijd tot tijd wijzigen. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door een mailing en/of door dit op de website bekend te maken.  

 1. UW RECHTEN

U hebt het recht de NTV te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te beperken
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies
De NTV maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en congresapp. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NTV toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics
De NTV maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de NTV ter beschikking gesteld. De gebruiker is niet te herleiden en gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Op basis van deze analyses kan de NTV aanpassingen maken op haar websites, app en service.  

Links naar andere websites
Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de NTV geen toezicht op houdt. De NTV is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

 1. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kun u contact met ons opnemen via:

Nederlandse Transplantatie Vereniging
Postbus 6235
2001 HE  HAARLEM
T. 023-5513016 | F. 023-5513087
secretariaat@transplantatievereniging.nl 

 

Actueel

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben.

Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen met u hebben we gebouwd aan een sterke keten die veel betekent. Een keten waarin de NTS de verbindende schakel vormt. Noteer één hoogtepunt nu al in uw agenda: donderdag 30 juni 2022. Deze middag bent u welkom om met ons te proosten op de goede samenwerking. Nadere informatie over aanmelding en het programma volgt.
 
We kijken uit naar een mooi jubileumjaar waarin we gezamenlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken en voortbouwen op wat we hebben neergezet!

Hartelijke groet,
Bernadette Haase, directeur NTS

Afbeelding NTS 25 jaar - juist.JPG


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)