Reglement LWTV

Reglement LWTV

Reglement Van de Sectie Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde (LWTV) van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)

Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 26-03-2012.

Artikel 1. Doel

Het doel van de landelijke Werkgroep Transplantatieverpleegkunde (LWTV) is:

Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.

Artikel 2. Taakstellingen

Primaire taken zijn:

 1. deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die transplantatiepatiënten en/of levende donoren zorg bieden tijdens de verschillende fasen van het transplantatieproces, zowel in de transplantatiecentra als in perifere ziekenhuizen
 2. het vormen van een netwerk voor informatie‐uitwisseling
 3. vorm geven aan de verpleegkundige zorg conform de ontwikkelingen binnen de transplantatiegeneeskunde
 4. stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van transplantatiegenees­/verpleegkunde
 5. Protocollen en richtlijnen ontwikkelen, implementeren en actualiseren

Artikel 3. Samenstelling

 1. In de LWTV kunnen zitting nemen: verpleegkundigen en andere professionals op transplantatiegebied die betrokken zijn bij de zorg aan de (toekomstige) transplantatiepatiënt en/of levende donor.
 2. De leden van de LWTV dienen lid te zijn van de NTV en dienen zich ingeschreven te hebben bij het secretariaat van de LWTV

Het lidmaatschap van de sectie eindigt:

a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de NTV
b. Door verandering van functie zodat het betreffende lid geen raakvlakken met de transplantatieverpleegkunde meer heeft.

Artikel 4. Bestuur

 1. De LWTV heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Indien een LWTV‐lid zitting heeft in het bestuur van de NTV betekend dit dat deze persoon automatisch in het bestuur van de LWTV zit.
 2. Het bestuur wordt gekozen door de leden van de LWTV. Alle bestuursleden moeten lid zijn van de NTV en ingeschreven zijn bij de LWTV.
 3. Benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming is te allen tijde mogelijk. De voorzitter kan ten hoogste twee ambtstermijnen van vijf jaar zitting nemen. Het zittend bestuur van de LWTV heeft het recht een voordracht tot benoeming te doen.
 4. Bestuursleden kunnen de diverse commissies leiden.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. Door het verstrijken van de periode waarvoor een bestuurslid is aangesteld;
b. Door het niet meer werkzaam zijn van het betreffende bestuurslid als verpleegkundige/professional zoals omschreven in artikel 3, lid 1.
c. Door ontslag door de meerderheid van de sectieleden op een vergadering
d. De LWTV wordt vertegenwoordigd door het bestuur

Artikel 5. Vergadering en besluitvorming

 1. De bestuursleden vergaderen zo vaak het bestuur bepaalt, doch minimaal twee keer per jaar. Alle besluiten binnen de ledenvergadering en het bestuur van de sectie worden genomen met meerderheid van stemmen door aanwezigen van de vergadering.
 2. Eenmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats tijdens het landelijke symposium voor leden van de NTV. Voorafgaand aan dit symposium vindt de algemene ledenvergadering plaats van de LWTV, Bestuursleden die een commissie leiden leggen hier verantwoording af.
 3. Het streven is dat minimaal een lid per universitair centrum zitting heeft in de algemene ledenvergadering. Per universitair centrum zo mogelijk een lid per orgaantransplantatie specialisme.
 4. Na elke vergadering van de LWTV worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door de voorzitter en notulist worden vastgesteld. De inhoud van de notulen wordt ter kennis gebracht aan het bestuur van de NTV.

Artikel 6. Financiën

 1. Het bestuur van de NTV kan aan de LWTV een eigen budget toekennen binnen de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting
 2. Het bestuur van de sectie LWTV maakt jaarlijks, uiterlijk voor het begin van het kalenderjaar, een begroting op aan de hand van het laatst vastgestelde budget. Deze begroting wordt ter goedkeuring toegezonden aan het bestuur van de NTV.
 3. Het bestuur van de LWTV maakt jaarlijks, uiterlijk in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar, een jaarverslag op betreffende het voorgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt toegezonden aan het bestuur van de NTV en de LWTV.

Artikel 7. Verhouding NTVLWTV

 1. Het bestuur van de NTV informeert en betrekt de LWTV altijd bij onderwerpen en problemen die betrekking hebben op de werkgebieden van de LWTV
 2. De vergadering van de leden van de sectie kan nadere regelingen treffen omtrent de wijze van vergaderen alsmede omtrent andere onderwerpen waarvan zij regeling wenselijk acht. Deze regelingen dienen ter kennis van het bestuur van de NTV te worden gebracht en mogen niet in strijd zijn met de statuten of reglementen van de NTV of dit sectiereglement.

Artikel 8. Sancties

Indien de sectie, haar leden of haar bestuur zich niet houden aan de statuten of reglementen van de NTV, kan het bestuur van de NTV:

 1. een bindende richtlijn geven aan het bestuur van de LWTV, waaraan dit bestuur zich dient te houden;
 2. een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde een of meer bestuurders of leden van de sectie LWTV te ontslaan;
 3. een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde de sectie LWTV te ontbinden

Artikel 9. Wijziging van het reglement

De algemene ledenvergadering van de NTV is bevoegd dit reglement te wijzigen of te laten vervallen en de sectie op te heffen. Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement gedaan wordt, zal voorafgaand advies worden uitgebracht door het bestuur van de NTV, alsmede door het bestuur van de sectie.

Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement gedaan wordt, zal voorafgaand advies worden uitgebracht door het bestuur van de NTV, alsmede door het bestuur van de sectie.

Download het reglement.

Agenda

9 oktober 2019 LWTV Dagsymposium
18 oktober 2019 Young Professionals Netwerkdag
14 november 2019 Klinisch Review Symposium
21 november 2019 MEC symposium
27 november 2019 HLA educatiedag
4-5 maart 2020 Bootcongres

 

Actueel

DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)


Bericht van de ESOT: 
Datum plaatsing: 4 september 2019

Grants Programme

Dear colleagues,

We wish to bring to your attention our new Grants Programme for 2020.

The applications for the Grants Programme will be open from today August 15th to October 15th 2019.

3 types of Grants are available:
ESOT Educational Scholarship - 20 scholarships of EUR 1.000 each
ESOT Study Scholarship - 10 scholarships of EUR 2.000 each
ESOT Transplant Fellowship - 2 grants of EUR 55.000 each

ESOT Grants are open only to ESOT members residents/working in Europe.

Here are the requirements for each type of Grant:

Our aim is to promote the exchange of expertise, stimulate scientific merit and advance transplant education and training. One of the main goals of the Grants Programme is to facilitate European transplant professionals to acquire knowledge and skills by visiting and working with colleagues in other transplant centres.

In that respect, ESOT wishes to support the professional development of the individual recipient of a grant and at the same time enhance the development of activities in the field of transplantation in the home and host institution of the grant holder.

We hope you find the new programme aligned with your vision to foster education within the transplant community, we encourage you to spread the word and share these opportunities within your networks.

I would be happy to provide you with more material and details if necessary.

For any questions please E-mail us.

Thank You!

On behalf of Mr. Gabriel Oniscu – ESOT Secretary


 

ESOT enquête
Datum plaatsing: 4 september 2019

Verzoek deelname ESOT enquête CMV management in de orgaan transplantatie patiënt.


NVN benoemt nieuwe directeur
Datum plaatsing: 26 juni 2019

Marja Ho-Dac-Pannekeet (52) is per 1 september 2019 de nieuwe directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Zij volgt Hans Bart op die de afgelopen 8 jaar NVN-directeur was. Hij heeft veel voor mensen met nierproblemen bereikt. Zo zette hij zich in voor het realiseren van de Nierwijzer (hulpmiddel bij het kiezen voor een passende behandeling), Nieren.nl en de vernieuwde donorwet. Ook wil hij bevorderen dat patiënten en zorgverleners samen en in goed overleg over een passende behandeling beslissen.  

Marja Ho-Dac heeft als nefroloog en bestuurder een zeer ruime ervaring in de zorg: “Mensen beter laten worden is mijn motto. Daar heb ik ruim 20 jaar aan gewerkt als internist-nefroloog. Beter worden, betekende voor mijn patiënten niet altijd weer helemaal gezond worden, maar ook beter worden in het omgaan met ziekte. Als directeur van de NVN heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Ik keer weer terug naar werk, waarbij ik direct met patiënten en hun naasten te maken heb. Dat voelt goed, want dat is waar het in de zorg uiteindelijk om gaat!”

Op basis van de wensen en behoeften van de NVN-leden wordt voor het eerst samen met de Nierstichting een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Doel van deze gezamenlijke aanpak is: nog beter op nieuwe (zorg)ontwikkelingen inspelen om nog meer verbeteringen voor nierpatiënten mogelijk te maken.


Call for abstracts en inzendingen Jon van Rood Award Eurotransplant jaarlijks congres

De deadline voor het indienen van inzendingen voor de Eurotransplant Jon van Rood Award is verlengd tot 30 juni. De deadline voor abstracts is 31 mei.

Abstract submission

Jon van Rood Award application
 


European Diploma in Transplant Medicine 2019
Datum plaatsing: 8 mei 2019

We willen u graag herinneren aan het komende examen voor transplantatie-medicijnen dat op 14 september in Kopenhagen wordt gehouden.
Erkenning van specialisatie in Transplant Medicine wordt steeds aantrekkelijker in heel Europa, met name voor jonge artsen die internationale ervaringen naderen en gericht zijn op uitwisselings- en fellowship-programma's.

Het Diploma in Transplantation Medicine uniformeert de erkenning van uw specialiteit in transplantatie in heel Europa.

Inschrijving opent op 15 maart en sluit op 15 juni. Mis deze kans niet!


Accreditatie ELPAT Congres
Datum plaatsing: 4 april 2019

Het 5e ELPAT Congress te Krakow Polen (26-29 april a.s.) heeft accreditatie gekregen van The European Accreditation Council for Continuing Medical Education met 18 Europese CME credits (ECMEC®s). Hierbij treft u het programma aan.