Reglement LWTV

Reglement LWTV

Reglement Van de Sectie Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde (LWTV) van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)

Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 26-03-2012.

Artikel 1. Doel

Het doel van de landelijke Werkgroep Transplantatieverpleegkunde (LWTV) is:

Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.

Artikel 2. Taakstellingen

Primaire taken zijn:

 1. deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die transplantatiepatiënten en/of levende donoren zorg bieden tijdens de verschillende fasen van het transplantatieproces, zowel in de transplantatiecentra als in perifere ziekenhuizen
 2. het vormen van een netwerk voor informatie‐uitwisseling
 3. vorm geven aan de verpleegkundige zorg conform de ontwikkelingen binnen de transplantatiegeneeskunde
 4. stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van transplantatiegenees­/verpleegkunde
 5. Protocollen en richtlijnen ontwikkelen, implementeren en actualiseren

Artikel 3. Samenstelling

 1. In de LWTV kunnen zitting nemen: verpleegkundigen en andere professionals op transplantatiegebied die betrokken zijn bij de zorg aan de (toekomstige) transplantatiepatiënt en/of levende donor.
 2. De leden van de LWTV dienen lid te zijn van de NTV en dienen zich ingeschreven te hebben bij het secretariaat van de LWTV

Het lidmaatschap van de sectie eindigt:

a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de NTV
b. Door verandering van functie zodat het betreffende lid geen raakvlakken met de transplantatieverpleegkunde meer heeft.

Artikel 4. Bestuur

 1. De LWTV heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Indien een LWTV‐lid zitting heeft in het bestuur van de NTV betekend dit dat deze persoon automatisch in het bestuur van de LWTV zit.
 2. Het bestuur wordt gekozen door de leden van de LWTV. Alle bestuursleden moeten lid zijn van de NTV en ingeschreven zijn bij de LWTV.
 3. Benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming is te allen tijde mogelijk. De voorzitter kan ten hoogste twee ambtstermijnen van vijf jaar zitting nemen. Het zittend bestuur van de LWTV heeft het recht een voordracht tot benoeming te doen.
 4. Bestuursleden kunnen de diverse commissies leiden.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. Door het verstrijken van de periode waarvoor een bestuurslid is aangesteld;
b. Door het niet meer werkzaam zijn van het betreffende bestuurslid als verpleegkundige/professional zoals omschreven in artikel 3, lid 1.
c. Door ontslag door de meerderheid van de sectieleden op een vergadering
d. De LWTV wordt vertegenwoordigd door het bestuur

Artikel 5. Vergadering en besluitvorming

 1. De bestuursleden vergaderen zo vaak het bestuur bepaalt, doch minimaal twee keer per jaar. Alle besluiten binnen de ledenvergadering en het bestuur van de sectie worden genomen met meerderheid van stemmen door aanwezigen van de vergadering.
 2. Eenmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats tijdens het landelijke symposium voor leden van de NTV. Voorafgaand aan dit symposium vindt de algemene ledenvergadering plaats van de LWTV, Bestuursleden die een commissie leiden leggen hier verantwoording af.
 3. Het streven is dat minimaal een lid per universitair centrum zitting heeft in de algemene ledenvergadering. Per universitair centrum zo mogelijk een lid per orgaantransplantatie specialisme.
 4. Na elke vergadering van de LWTV worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door de voorzitter en notulist worden vastgesteld. De inhoud van de notulen wordt ter kennis gebracht aan het bestuur van de NTV.

Artikel 6. Financiën

 1. Het bestuur van de NTV kan aan de LWTV een eigen budget toekennen binnen de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting
 2. Het bestuur van de sectie LWTV maakt jaarlijks, uiterlijk voor het begin van het kalenderjaar, een begroting op aan de hand van het laatst vastgestelde budget. Deze begroting wordt ter goedkeuring toegezonden aan het bestuur van de NTV.
 3. Het bestuur van de LWTV maakt jaarlijks, uiterlijk in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar, een jaarverslag op betreffende het voorgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt toegezonden aan het bestuur van de NTV en de LWTV.

Artikel 7. Verhouding NTVLWTV

 1. Het bestuur van de NTV informeert en betrekt de LWTV altijd bij onderwerpen en problemen die betrekking hebben op de werkgebieden van de LWTV
 2. De vergadering van de leden van de sectie kan nadere regelingen treffen omtrent de wijze van vergaderen alsmede omtrent andere onderwerpen waarvan zij regeling wenselijk acht. Deze regelingen dienen ter kennis van het bestuur van de NTV te worden gebracht en mogen niet in strijd zijn met de statuten of reglementen van de NTV of dit sectiereglement.

Artikel 8. Sancties

Indien de sectie, haar leden of haar bestuur zich niet houden aan de statuten of reglementen van de NTV, kan het bestuur van de NTV:

 1. een bindende richtlijn geven aan het bestuur van de LWTV, waaraan dit bestuur zich dient te houden;
 2. een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde een of meer bestuurders of leden van de sectie LWTV te ontslaan;
 3. een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde de sectie LWTV te ontbinden

Artikel 9. Wijziging van het reglement

De algemene ledenvergadering van de NTV is bevoegd dit reglement te wijzigen of te laten vervallen en de sectie op te heffen. Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement gedaan wordt, zal voorafgaand advies worden uitgebracht door het bestuur van de NTV, alsmede door het bestuur van de sectie.

Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement gedaan wordt, zal voorafgaand advies worden uitgebracht door het bestuur van de NTV, alsmede door het bestuur van de sectie.

Download het reglement.

Actueel

Bericht NTS: 25 jaar Nederlandse Transplantatie Stichting

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bestaat dit jaar 25 jaar. In 1997 werd de Nederlandse Transplantatie Stichting opgericht als gevolg van de invoering van de Wet op de orgaandonatie. De stichting zet zich dus reeds 25 jaar in voor patiënten die een orgaan of weefsel nodig hebben.

Wat we hebben bereikt, danken we vooral aan samenwerking. Samen met u hebben we gebouwd aan een sterke keten die veel betekent. Een keten waarin de NTS de verbindende schakel vormt. Noteer één hoogtepunt nu al in uw agenda: donderdag 30 juni 2022. Deze middag bent u welkom om met ons te proosten op de goede samenwerking. Nadere informatie over aanmelding en het programma volgt.
 
We kijken uit naar een mooi jubileumjaar waarin we gezamenlijk terugblikken, maar ook vooruitkijken en voortbouwen op wat we hebben neergezet!

Hartelijke groet,
Bernadette Haase, directeur NTS

Afbeelding NTS 25 jaar - juist.JPG


‘Dat bepaal je zelf’, een boek van Menno Loos over het proces dat vanuit een burgerinitiatief geleid heeft tot de nieuwe Donorwet is uitgebracht.

Menno Loos (1974) is de drijvende kracht achter het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen, en heeft als vrijwillig, onbetaald lobbyist jarenlang gestreden voor een nieuwe Donorwet. Op de website www.datbepaaljezelf.nl is meer informatie over het intrigerende boek te vinden en staat een link om het boek te bestellen. Zeker voor NTV leden zeer de moeite waard.

 


 

Situatie rondom het Coronavirus

Informatie voor transplantatiepatiënten en wachtlijstpatiënten
De mogelijke gevolgen van het coronavirus bij transplantatiepatiënten zijn nog niet duidelijk. Patiënten met afweer onderdrukkende medicatie na een orgaantransplantatie zijn mogelijk extra vatbaar voor de gevolgen van een coronavirusinfectie. Het coronavirus heeft ook invloed op transplantatie procedures. De situatie wijzigt iedere dag. We raden u daarom aan om op onderstaande website van de Nederlandse Transplantatie Stichting te kijken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.

Voor transplantatiepatiënten: klik hier
Voor wachtlijstpatiënten: klik hier
 


Voor nierpatiënten, dialysepatiënten en niertransplantatiepatiënten is informatie over het coronavirus te vinden op de site van Nieren.nl: klik hier

Hier kunt u de webinar Coronavirus en niertransplantatie bekijken. 
 

 


Informatie voor transplantatieprofessionals
Voor transplantatieprofessionals is informatie over het coronavirus te vinden op: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19
Vervoer van organen in binnen- en buitenland: https://www.transplantatiestichting.nl/page/covid-19-vervoer-organen-binnen-en-buitenland
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

 


 

LUMC e-book 'Nierdonatie bij leven'
Datum plaatsing: 3 maart 2020

Als transplantatieteam van het LUMC Transplantatie Centrum beseffen wij dat het besluit om een nier af te staan niet eenvoudig wordt genomen en dat er veel vragen zijn. Het is ons doel om mensen die overwegen hun nier af te staan zo goed mogelijk te informeren.
Om de informatie laagdrempelig beschikbaar te maken hebben we het e-book ‘Nierdonatie bij leven’ gemaakt. Het e-book bevat ervaringsverhalen van en voor (toekomstige) donoren en hun omgeving. Het is vrijblijvend hier te downloaden en te delen.


DKTSG Young Investigator Reisbeurs
Datum plaatsing: 10 september 2019

De vorig jaar opgerichte Dutch Kidney Transplant Study Group stelt jaarlijks een studentenbeurs beschikbaar van €500,- voor het bezoeken van een internationaal congres op het gebied van (nier)transplantatie. Aanvragen voor deze beurs kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de DKSTG t.a.v. de penningmeester. (info@niertransplantatieonderzoek.nl)