Reglement LWTV

Reglement Van de Sectie Landelijke Werkgroep Transplantatie Verpleegkunde (LWTV) van de Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)

Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging op 26-03-2012.

Artikel 1. Doel

Het doel van de landelijke Werkgroep Transplantatieverpleegkunde (LWTV) is:

Het verenigen van verpleegkundigen die orgaantransplantatie en levende donatie bij volwassenen en kinderen als specialisme hebben, om te komen tot een verdere professionalisering van de transplantatieverpleegkunde en het verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg.

Artikel 2. Taakstellingen

Primaire taken zijn:

 1. deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen die transplantatiepatiënten en/of levende donoren zorg bieden tijdens de verschillende fasen van het transplantatieproces, zowel in de transplantatiecentra als in perifere ziekenhuizen
 2. het vormen van een netwerk voor informatie‐uitwisseling
 3. vorm geven aan de verpleegkundige zorg conform de ontwikkelingen binnen de transplantatiegeneeskunde
 4. stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van transplantatiegenees­/verpleegkunde
 5. Protocollen en richtlijnen ontwikkelen, implementeren en actualiseren

Artikel 3. Samenstelling

 1. In de LWTV kunnen zitting nemen: verpleegkundigen en andere professionals op transplantatiegebied die betrokken zijn bij de zorg aan de (toekomstige) transplantatiepatiënt en/of levende donor.
 2. De leden van de LWTV dienen lid te zijn van de NTV en dienen zich ingeschreven te hebben bij het secretariaat van de LWTV

Het lidmaatschap van de sectie eindigt:

a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de NTV
b. Door verandering van functie zodat het betreffende lid geen raakvlakken met de transplantatieverpleegkunde meer heeft.

Artikel 4. Bestuur

 1. De LWTV heeft een bestuur bestaande uit minimaal 3 leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Indien een LWTV‐lid zitting heeft in het bestuur van de NTV betekend dit dat deze persoon automatisch in het bestuur van de LWTV zit.
 2. Het bestuur wordt gekozen door de leden van de LWTV. Alle bestuursleden moeten lid zijn van de NTV en ingeschreven zijn bij de LWTV.
 3. Benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming is te allen tijde mogelijk. De voorzitter kan ten hoogste twee ambtstermijnen van vijf jaar zitting nemen. Het zittend bestuur van de LWTV heeft het recht een voordracht tot benoeming te doen.
 4. Bestuursleden kunnen de diverse commissies leiden.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. Door het verstrijken van de periode waarvoor een bestuurslid is aangesteld;
b. Door het niet meer werkzaam zijn van het betreffende bestuurslid als verpleegkundige/professional zoals omschreven in artikel 3, lid 1.
c. Door ontslag door de meerderheid van de sectieleden op een vergadering
d. De LWTV wordt vertegenwoordigd door het bestuur

Artikel 5. Vergadering en besluitvorming

 1. De bestuursleden vergaderen zo vaak het bestuur bepaalt, doch minimaal twee keer per jaar. Alle besluiten binnen de ledenvergadering en het bestuur van de sectie worden genomen met meerderheid van stemmen door aanwezigen van de vergadering.
 2. Eenmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats tijdens het landelijke symposium voor leden van de NTV. Voorafgaand aan dit symposium vindt de algemene ledenvergadering plaats van de LWTV, Bestuursleden die een commissie leiden leggen hier verantwoording af.
 3. Het streven is dat minimaal een lid per universitair centrum zitting heeft in de algemene ledenvergadering. Per universitair centrum zo mogelijk een lid per orgaantransplantatie specialisme.
 4. Na elke vergadering van de LWTV worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door de voorzitter en notulist worden vastgesteld. De inhoud van de notulen wordt ter kennis gebracht aan het bestuur van de NTV.

Artikel 6. Financiën

 1. Het bestuur van de NTV kan aan de LWTV een eigen budget toekennen binnen de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting
 2. Het bestuur van de sectie LWTV maakt jaarlijks, uiterlijk voor het begin van het kalenderjaar, een begroting op aan de hand van het laatst vastgestelde budget. Deze begroting wordt ter goedkeuring toegezonden aan het bestuur van de NTV.
 3. Het bestuur van de LWTV maakt jaarlijks, uiterlijk in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar, een jaarverslag op betreffende het voorgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt toegezonden aan het bestuur van de NTV en de LWTV.

Artikel 7. Verhouding NTV‐LWTV

 1. Het bestuur van de NTV informeert en betrekt de LWTV altijd bij onderwerpen en problemen die betrekking hebben op de werkgebieden van de LWTV
 2. De vergadering van de leden van de sectie kan nadere regelingen treffen omtrent de wijze van vergaderen alsmede omtrent andere onderwerpen waarvan zij regeling wenselijk acht. Deze regelingen dienen ter kennis van het bestuur van de NTV te worden gebracht en mogen niet in strijd zijn met de statuten of reglementen van de NTV of dit sectiereglement.

Artikel 8. Sancties

Indien de sectie, haar leden of haar bestuur zich niet houden aan de statuten of reglementen van de NTV, kan het bestuur van de NTV:

 1. een bindende richtlijn geven aan het bestuur van de LWTV, waaraan dit bestuur zich dient te houden;
 2. een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde een of meer bestuurders of leden van de sectie LWTV te ontslaan;
 3. een voorstel doen aan de algemene ledenvergadering van de NTV teneinde de sectie LWTV te ontbinden

Artikel 9. Wijziging van het reglement

De algemene ledenvergadering van de NTV is bevoegd dit reglement te wijzigen of te laten vervallen en de sectie op te heffen. Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement gedaan wordt, zal voorafgaand advies worden uitgebracht door het bestuur van de NTV, alsmede door het bestuur van de sectie.

Indien een voorstel tot wijziging van dit reglement gedaan wordt, zal voorafgaand advies worden uitgebracht door het bestuur van de NTV, alsmede door het bestuur van de sectie.

Download het reglement.